بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
معرفی های ویژه

معرفی های ویژهگروه پمپ و الکتروپمپ استان سمنان

فروشگاه سمن سو

آقای بهرنگ غفاریان / شماره تماس: 02333347770 / آدرس: سمنان، بلوار قائم، بازارچه قائم

الکترو پمپ پیشرو

آقای محمد زمانی / آدرس: شاهرود، شهرک صنعتی، خیابان صنعت7، الکترو پمپ پیشرو

ملایی

آقای ابوالفضل ملایی / شماره تماس: 35261222 / آدرس: دامغان، میدان جانباز، رو به روی پمپ بنزین رازی

فروشگاه ره آوران صنعت

آقای بداقی / شماره تماس: 2332511320 – 09901151994 / آدرس: شاهرود، خیابان تهران ژاندارمری، روبروی بانک تجارت

تماس بگیرید