بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
معرفی های ویژه

معرفی های ویژهگروه الکتروموتور استان مازندران

فروشگاه پارس خطیر

آقای علی یوسفی / شماره تماس: 42241823 / آدرس: قائمشهر، میدان امام، رو به روی بانک توسعه تعاون

فروشگاه رفیعی

آقای محمدعلی رفیعی / شماره تماس: 34744776 / آدرس: نکا، خیابان انقلاب، رو به روی سپاه، جنب مجتمع امور صنفی

فروشگاه آذران

آقای حسینعلی غفاریان / شماره تماس: 01133372070 / آدرس: ساری، خیابان امیر مازندرانی، مقابل بیمارستان امام

فروش دستگاه الکترو موتور

فروشگاه نیرو صنعت / شماره تماس: 01332126060 / آدرس: رشت، خیابان سعدی، رو بهروی سازمان نوسازی مدارس، فروشگاه نیرو صنعت

تماس بگیرید